Συνάντηση με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη

Συνάντηση με τον υποψήφιο δήμαρχο Παναγιώτη Ψωμιάδη στον οποίο παραδώσαμε την έκθεση που κάναμε για την προσπελασιμότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης